Translaki2019-kampanja tavoittelee kunnianhimoista translakiuudistusta


Trasek on käynnistänyt tänään kampanjan, jonka avulla voit olla mukana muuttamassa Suomea tasa-arvoisemmaksi ja paremmaksi paikaksi elää. Trasekin teettämän tutkimuksen mukaan lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistaisi puolet suomalaisista.

Suomen nykyinen translaki sisältää räikeitä ihmisoikeusloukkauksia. Suomi on Pohjoismaista ja lähes kaikista muista Euroopan maista ainoa, jossa transihmisiltä vaaditaan lisääntymiskyvyttömyyttä juridisen sukupuolen vahvistamiseksi. Juridinen sukupuoli tarkoittaa sukupuolimerkinnän korjaamista virallisiin papereihin ja väestörekisteriin omalla ilmoituksella.

Trasekin käynnistämä #Translaki2019 on kampanja, jonka tavoitteena on saada translain kunnianhimoinen uudistus kirjatuksi Suomen uuteen hallitusohjelmaan. Uudistuksen myötä keneltäkään suomalaiselta ei enää vaadittaisi lisääntymiskyvyttömyyttä tai raskasta vuosia kestävää lääketieteellistä tutkimusta ehtoina oikean juridisen sukupuolen vahvistamiseksi. Sukupuolen juridinen korjaaminen tulee erottaa lääketieteellisestä ja psykiatrisesta prosessista. Juridisen sukupuolen vahvistamisen tulee Suomessakin perustua vain ihmisen omaan ilmoitukseen.

Tarvitsemme näkyvää tukeasi, jotta translain uudistuksen jälkeisestä Suomesta tulee oikeasti totta. Näin voit osallistua kampanjaan:

Lisää tapoja osallistua löydät sivustolta www.translaki2019.fi.

Translain uudistusta vastustaa vain viidesosa suomalaisista

Trasek on teettänyt myös tutkimuksen suomalaisten asenteista translain uudistusta kohtaan. Puolet suomalaisista kannattaa lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta luopumista juridisen sukupuolen korjaamisen ehtona.

Transihmisiä koskeva lainsäädäntö on Suomessa tällä hetkellä pahasti jäljessä aikaansa ja muita Pohjoismaita. Lain uudistusta seuraavalla hallituskaudella vaatii Setan ja Trasekin ilsäksi laaja joukko ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestöjä, puolueita ja kansalaisia. Trasekin teettämä tutkimus kertoo myös, että suomalaiset ovat valmiita translain uudistukseen: vain viidennes kansalaisista vastustaa lain uudistusta.

Yksi lain räikeimpiä ihmisoikeusloukkauksia on todistuksen vaatiminen lisääntymiskyvyttömyydestä. Puolet suomalaisista on vaatimuksen poiston kannalla ja vain viidesosa vastaan. Kiinnostavasti eniten kannatusta hedelmättömyysvaatimuksen poisto saa vanhimmassa ikäryhmässä: 65-75-vuotiaista 55 prosenttia kannattaa vaatimuksen poistoa. Maantieteellisesti vaatimuksen poistoa kannatetaan eniten Tampereella (58 %) ja pääkaupunkiseudulla (55 %).

Eniten kannatusta translain uudistus saa nuorempien ikäryhmien keskuudessa. Eniten kannatusta translain uudistus saa Suomessa nuorempien ikäryhmien joukossa: 18–24-vuotiaista puolet ja 25–34-vuotiaista lähes saman verran kannattaa uudistusta. Uudistus saa kannatusta myös 65–75-vuotiaiden joukossa, joista 45 prosenttia kannattaa uudistusta.

Mitä paremmin translain muutostarve ymmärretään, sitä todennäköisemmin lakimuutosta kannatetaan. Neljä viidestä (81 %) asian hyvin tuntevista on sitä mieltä, että Suomen tulee uudistaa translakinsa. Samoin neljä viidestä (82 %) asiaan perehtyneestä on sitä mieltä, että Suomen tulee luopua juridista sukupuoltaan korjaavan hedelmättömyysvaatimuksesta. Kaiken kaikkiaan translain muutostarve tunnetaan parhaiten pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

Vastaavanlaisia tutkimustuloksia on saanut aikaisemmin mm. Yhdysvaltalainen UCLA:n The Williams Institute: mitä huonommin transihmisten asioita tunnetaan, sitä konservatiivisemmat ovat asenteet heitä kohtaan.

Äänestyskäyttäytymisen perusteella jaoteltuna translain uudistamista kannattavat vahvimmin vasemmistoliiton (76 %), vihreiden (66 %) ja keskustan (52 %) äänestäjät. Suomalaisista naisista puolet kannattaa translain uudistusta, ja koko kansasta osuus on 42 prosenttia. Lain uudistamista vastustaa yhteensä 21 % suomalaisista. 37 % ei osaa sanoa kantaansa.

Kaiken kaikkiaan 18-24-vuotiaat ovat asian suhteen valveutuneimpia – heidän keskuudessaan pienin osa vastaa translain muutostarpeita koskeviin kysymyksiin “en osaa sanoa”.

Ihmisoikeuselimet vauhdittavat uudistusta

Vuonna 2017 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että lisääntymiskyvyttömyyden vaatiminen sukupuolen oikeudellisen korjaamisen ehtona loukkaa ihmisoikeuksia. Nykyisen lain ihmisoikeusloukkauksiin sekä ilmiselviin muutostarpeisiin ovat kiinnittäneet huomiota lukuisat kansalliset ja kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt Mannerheimin Lastensuojeluliitosta Amnesty Internationaliin sekä useat viranomaistahot. Näiden lisäksi eduskunnan oikeusasiamies on antamassaan ratkaisussa painokkaasti kiirehtinyt lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamista, nykyisen lain nimen muuttamista, täysi-ikäisyyskriteerin uudelleenarviointia sekä sen poistamista sukupuolen oikeudellisessa vahvistamisessa.

Translaista on poistettava vaatimus lääketieteellisestä prosessista ja psykiatrisesta arvioista juridisen sukupuolen korjaamisen ehtona. Juridisen sukupuolen korjaamisen – käytännössä oikean merkinnän saaminen passiin – tulisi perustua ihmisen omalle ilmoitukselle. Sukupuolen juridisen korjaamisen osalta laista tulee poistaa myös vaatimus täysi-ikäisyydestä.

”Suomen lainsäädäntö on saatettava muiden Pohjoismaiden tasolle”, toteaa Trasekin puheenjohtaja Anna Haapalainen tiedotteessa.

”Uusi translaki ei ole keneltäkään pois. Kyse on siitä, että sukupuolivähemmistöön kuuluvat ja heidän läheisensä on saatettava tasa-arvoisiksi muiden suomalaisten kanssa.”

Puolueista keskusta, kokoomus, SDP, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP ovat sitoutuneet translain uudistukseen.

Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Bilendi Oy viikolla 12. Kyselyn otos 1000 suomalaista vastaa täysi-ikäisiä suomalaisia alueelliselta, ikä- ja sukupuolijakaumaltaan. Tulosten virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä.