Ikäraja


Mitä translaissa oleva ikäraja tarkoittaa?

Moni nuori kokee jo varhaisessa vaiheessa, että passiin merkitty sukupuoli ei täsmää koetun sukupuoli-identiteetin kanssa. Nykyisessä tilanteessa hän joutuu odottamaan vähintään 18-vuoden ikään, ennen kun voi hakea henkilöpapereihin toista merkintää. Väärä sukupuolimerkintä henkilöpapereissa hankaloittaa elämää monissa arkisissa tilanteissa sekä koulutukseen hakeutumista sekä työnhakua.

Näin haluamme sen muuttaa

Laissa ei määritellä erikseen ala-ikärajaa sukupuolen vahvistamiselle.
Alle 18-vuotias voisi uuden lain myötä hakea itsenäisesti juridista sukupuolen vahvistamista. On tärkeää huomioida, että Suomi on sitoutunut YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, jonka artikla 12 mukaan lapsen näkemykset, tulee ottaa huomioon iän ja kehitystason mukaisesti kaikissa lasta koskevissa asioissa. Mitään alaikärajaa ei siis määritellä. Samaisen sopimuksen 3 artiklan mukaan lapsen etu on otettava huomioon kaikissa tilanteissa. Artikla 8 mukaan sopimusvaltioiden on sitouduttava kunnioittamaan lapsen oikeutta säilyttää henkilöllisyytensä. Muilla kielillä, kuten englanniksi ja ruotsiksi, henkilöllisyys on käännetty ”identity”, ”identitet”. Lapsen oikeutta määritellä oma identiteettinsä tulee korostaa myös ikärajattomassa translaissa.
Artikla 3: Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.
Artikla 8: Sopimusvaltiot sitoutuvat kunnioittamaan lapsen oikeutta säilyttää henkilöllisyytensä, myös kansalaisuutensa, nimensä ja sukulaissuhteensa niin kuin lainsäädännössä niistä määrätään ilman, että niihin puututaan laittomasti.
Artikla 12: Sopimusvaltiot takaavat lapselle, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä, oikeuden vapaasti ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissaLapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Tämän toteuttamiseksi lapselle on annettava erityisesti mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa toimissa joko suoraan tai edustajan tai asianomaisen toimielimen välityksellä kansallisen lainsäädännön menettelytapojen mukaisesti.

Näin ikärajojen poistaminen vaikuttaisi myönteisesti lapseen

Lapsen kasvamisessa ja kehittymisessä tulisi panostaa myönteiseen sukupuolikokemukseen, joka tukee lapsen kehitystä ja positiivista minä-kuvaa. Positiivista kehitystä tukee vanhempien ja koulun tuki, sekä esimerkiksi se, että voi vaihtaa nimen sellaiseksi, joka tukee omaa käsitystä omasta sukupuoli-identiteetistä.
”Transidentiteetin omaavista vastaajista noin 82 % ilmoitti kokeneensa koulussa toisinaan tai usein asiatonta kohtelua, kiusaamista tai syrjintää”, kertoo Katarina Alangon tutkimus Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa (2014).